El lloc web www.renfe-sncf.com (en endavant, el "lloc web") és propietat de l'empresa ELIPSOS INTERNACIONAL, SA (en endavant, "ELIPSOS") amb domicili social al carrer ALBERTO AGUILERA, 7, 5º PISO, PUERTA IZQ. 28015, MADRID, amb CIF núm. A-82831025 i inscrita al Registre Mercantil de Madrid, tom 16280, foli 0, foli 1, secció 8, full M-267397.

ELIPSOS garanteix la protecció de totes les dades de caràcter personal que l'usuari proporcioni al lloc web i, de conformitat amb allò que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal; el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre; i les altres normatives aplicables, t'informa que:

a) Totes les dades de caràcter personal facilitades a ELIPSOS a través del nostre lloc web quedaran incorporades al fitxer "USUARIS DEL WEB", creat i mantingut sota la responsabilitat d'ELIPSOS, i que ha estat degudament registrat a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

b) Les dades es recopilen amb les finalitats següents:
  • Resoldre consultes o solucionar incidències relacionades amb els serveis prestats.
  • Enviar als usuaris interessats informació sobre novetats relacionades amb l'activitat de l'empresa, promocions, destinacions i preus de bitllets.
  • Facilitar a l'usuari la informació necessària perquè organitzi un viatge.
  • Gestionar la participació dels interessats en concursos i sortejos organitzats per ELIPSOS.
  • Elaborar pressupostos a mida per als usuaris interessats a organitzar viatges en grup.
​c) En la recopilació i el tractament de les dades de caràcter personal s'han adoptat les mesures de seguretat adequades per evitar la pèrdua, l'accés no autoritzat o la manipulació d'aquestes dades, d'acord amb allò que estableix el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.

d) ELIPSOS es compromet a protegir la informació confidencial a què tingui accés d'acord amb les mesures tècniques i organitzatives exigides legalment en funció del tipus de dades tractades.

e) ELIPSOS no utilitzarà en cap cas les dades de caràcter personal que posis a la seva disposició per prestar serveis diferents als que s'especifiquen a l'apartat b) d'aquest document.

f) L'usuari queda informat i consent que, per a la prestació dels serveis, les seves dades es podran comunicar a empreses directament relacionades amb la venda de bitllets i l'organització de viatges. També queda informat i consent que aquestes empreses passaran automàticament a ser responsables del tractament que facin d'aquestes dades i, per tant, és a qui hauran de reclamar els seus drets en cas de vulneració o incidència relacionades amb l'ús de les seves dades personals.

g) L'usuari certifica que és major de 14 anys i que, per tant, té la capacitat legal necessària per donar el seu consentiment quant al tractament de les seves dades de caràcter personal de conformitat amb allò que estableix la present política de privacitat.

h) L'usuari pot exercir en tot moment els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició o revocació del consentiment atorgat anteriorment sobre el tractament de les seves dades personals enviant a ELIPSOS una carta degudament signada a l'adreça postal corresponent, indicada més amunt, on constin clarament les seves dades de contacte i a la qual ha d'adjuntar una fotocòpia del seu DNI/NIF o d'un document que acrediti la seva identitat.

i) L'usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals subministrades en els termes que s'han indicat anteriorment.