El lloc web www.renfe-sncf.com (en endavant, el "lloc web") és propietat de l'empresa ELIPSOS INTERNACIONAL, S.A (en endavant, “ELIPSOS”) amb domicili social al carrer ALBERTO AGUILERA, 7. 28015, MADRID, amb CIF núm. A-82831025 i inscrita al Registre Mercantil de Madrid, tom 16280, foli 0, foli 1, secció 8, full M-267397.


ELIPSOS et dóna la benvinguda i et convida a llegir atentament les condicions generals d'ús d'aquest lloc web (en endavant, les "condicions generals d'ús") que es descriuen als termes i les condicions que s'aplicaran a la navegació pel lloc, de conformitat amb allò que estableix la normativa espanyola d'aplicació. Atès que ELIPSOS podria modificar aquestes condicions d'ús en el futur, et recomanem que les visitis periòdicament per estar degudament informat dels canvis realitzats.

​​

Per tal que l'ús del lloc web s'ajusti a criteris de transparència, claredat i senzillesa, ELIPSOS informa l'usuari que qualsevol suggeriment, dubte o consulta sobre les condicions generals d'ús es rebrà i se solucionarà contactant amb ELIPSOS per telèfon (falta completar), o a l'adreça de correu electrònic: info@elipsos.com


1. OBJECTE


ELIPSOS subministra el contingut i els serveis que estan disponibles al lloc web d'acord amb les presents condicions generals d'ús i amb la política sobre el tractament de dades personals (en endavant, la “política de privadesa”). L'accés a aquest lloc web o el seu ús de qualsevol manera t'atorga la qualificació d'"usuari" i implica l'acceptació sense reserves de totes i cadascuna de les presents condicions generals d'ús. ELIPSOS es reserva el dret a modificar-les en qualsevol moment. En conseqüència, serà responsabilitat de cada usuari llegir atentament les condicions generals d'ús vigents cada cop que accedeixi a aquest lloc web. Si no estigués d'acord amb algun dels aspectes que s'hi especifiquen, s'haurà d'abstenir de fer servir el lloc web.

De la mateixa manera, advertim l'usuari que, de vegades, es podran establir condicions particulars per a l'ús al lloc web de continguts i/o serveis específics. L'ús d'aquests continguts o serveis implicarà l'acceptació de les condicions particulars que s'hi especifiquin.

​​

2. SERVEIS


A través del lloc web, ELIPSOS ofereix a l'usuari la possibilitat de:

  • Conèixer les destinacions, els trens, les connexions, les tarifes, les ofertes i els horaris dels trens i dels viatges organitzats per ELIPSOS.
  • Obtenir tota la informació pràctica necessària per fer un viatge.
  • Organitzar viatges d'acord amb les destinacions d'interès de cada usuari, les activitats preferides i la manera de viatjar que més s'ajusti a les seves necessitats.  
  • Rebre informació a través d'un butlletí d'informació amb novetats, ofertes, promocions, concursos i esdeveniments organitzats per ELIPSOS.
  • Estar al corrent dels horaris d'origen i de destinació dels trens, de les places lliures i de les correspondències amb altres trens per planificar el viatge.
  • Sol•licitar pressupostos a mida per organitzar viatges en grup i beneficiar-se de tarifes especials.
  • Participar en concursos i sortejos organitzats per ELIPSOS a través del lloc web o dels nostres perfils socials corporatius.
  • Contactar amb el servei d'atenció al client per resoldre dubtes, consultes o incidències relacionats amb els serveis prestats.
(en endavant, els “Serveis”). 


L'usuari queda degudament informat que ELIPSOS únicament prestarà els serveis esmentats anteriorment. La reserva de bitllets no es gestionarà a través d'aquest lloc web, encara que el lloc pugui enllaçar amb les pàgines web que presten aquest servei:  

ELIPSOS assumeix responsabilitats pels serveis prestats a través del seu lloc web, però no pels serveis prestats a través dels llocs web enllaçats.


3. PRIVADESA I TRACTAMENT DE DADES

 
Quan per accedir a determinats continguts o serveis sigui necessari facilitar dades de caràcter personal, els usuaris en garantiran la veracitat, l'exactitud, l'autenticitat i la vigència. ELIPSOS donarà a aquestes dades el tractament automatitzat que correspongui en funció de la seva naturalesa o finalitat, en els termes que s'indiquen a la secció Política de privadesa, i, en tot cas, sota l'estricte compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

En cas que un usuari decideixi lliurement contactar amb un altre lloc web enllaçat a través d'aquest lloc web, ho farà a compte i risc d'ell mateix; ELIPSOS no assumirà les responsabilitats derivades de la relació sorgida entre l'usuari i el titular del lloc web enllaçat.

Quan l'usuari decideixi accedir als nostres perfils socials corporatius o participar en concursos i sortejos organitzats per ELIPSOS trobarà la informació necessària relativa al tractament que farem de les seves dades personals, d'acord amb allò que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades i la política de privadesa.


4. PROPRIETAT INDUSTRIAL I INTEL•​LECTUAL


L'usuari reconeix i accepta que tots els continguts que es mostren al lloc web i, especialment, els dissenys, els textos, les imatges, els logotips, les icones, els botons, el programari, els noms comercials, les marques o qualsevol altre signe susceptible d'utilització industrial i/o comercial estan subjectes a drets de propietat intel•lectual. De la mateixa manera, reconeix que totes les marques, els noms comercials o els signes distintius, tots els drets de propietat industrial i intel•lectual sobre els continguts i/o qualsevol altre element inserit a la pàgina són propietat exclusiva d'ELIPSOS i/o de tercers, els quals tenen el dret exclusiu a utilitzar-los en el tràfic econòmic. Per aquests motius, l'usuari es compromet a no reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició d'altres o comunicar públicament de qualsevol altra manera, transformar ni modificar aquests continguts, amb la qual cosa ELIPSOS quedarà exempt de qualsevol reclamació que es derivi de l'incompliment d'aquestes obligacions.

En cap cas l'accés al lloc web no implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d'aquests drets, llevat que s'estableixi expressament el contrari. Les presents condicions generals d'ús del lloc web no confereixen a l'usuari cap altre dret d'utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del lloc web i/o dels seus continguts més enllà dels que es preveuen expressament en aquest escrit. Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol dret estarà subjecte a l'autorització prèvia i expressa atorgada específicament per a aquest efecte per ELIPSOS o pel tercer que sigui titular dels drets en qüestió.

 ​

Els continguts, els textos, les fotografies, els dissenys, els logotips, les imatges, els programes informàtics, els codis font i, en general, qualsevol creació intel•lectual que existeixi en aquest lloc, així com el lloc mateix en conjunt, com a obra artística multimèdia, estan protegits amb drets d'autor per la legislació en matèria de propietat intel•lectual. ELIPSOS és titular dels elements que integren el disseny gràfic del lloc web, els menús, els botons de navegació, el codi HTML, els textos, les imatges, les textures, els gràfics i qualsevol altre contingut del lloc web o, en qualsevol cas, disposa de l'autorització corresponent per fer servir aquests elements. El contingut del lloc web no es podrà transmetre ni reproduir, ni en conjunt ni en part, i cap sistema de recuperació d'informació no el podrà registrar, de cap manera ni en cap mitjà, tret que es disposi d'una autorització prèvia per escrit de l'entitat l'esmentada.

De la mateixa manera, està prohibit suprimir, eludir i/o manipular el "copyright", així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d'informació que poguessin incloure els continguts. L'usuari d'aquest lloc web es compromet a respectar els drets enunciats i a evitar qualsevol actuació que pogués perjudicar-los, i ELIPSOS es reserva en tots els casos l'exercici dels mitjans o de les accions legals que li corresponguin en defensa dels seus drets legítims de propietat intel•lectual i industrial.

​​


5. OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DE L'USUARI DEL LLOC WEB

 ​

L'usuari es compromet a:

a) Fer un ús adequat i lícit del lloc web, així com dels continguts i dels serveis que inclou, de conformitat amb: (i) la legislació aplicable en cada moment; (ii) les condicions generals d'ús del lloc web; (iii) la moral i els bons costums generalment acceptats, i (iv) l'ordre públic.

b) Proveir-se de tots els mitjans i els requeriments tècnics que calguin per accedir al lloc web.

c) Facilitar de manera voluntària informació veraç en emplenar amb les seves dades de caràcter personal els formularis que conté el lloc web i mantenir aquestes dades actualitzades de manera que responguin en cada moment a la situació real de l'usuari. L'usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a ELIPSOS o a tercers proveïdors amb la informació que faciliti.

​​

D'altra banda, l'usuari haurà d'abstenir-se de:

a) Fer un ús no autoritzat o fraudulent del lloc web i/o dels continguts amb finalitats o efectes il•lícits, prohibits en aquestes condicions generals d'ús, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir l'ús normal dels serveis o els documents, els fitxers i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic.

b) Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides del lloc web sense complir les condicions exigides per a aquest accés.

c) Provocar danys en els sistemes físics o lògics del lloc web, dels seus proveïdors o de tercers.

d) Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar danys als sistemes físics o lògics d'ELIPSOS, dels seus proveïdors o de tercers.

e) Intentar accedir, utilitzar i/o manipular les dades d'ELIPSOS, de tercers proveïdors i d'altres usuaris.

f) Reproduir o copiar, distribuir, permetre l'accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es disposi de l'autorització del titular dels drets corresponents o que això estigui legalment permès.


g) Suprimir, amagar o manipular les notes sobre drets de propietat intel•lectual o industrial i altres dades identificatives dels drets d'ELIPSOS o de tercers incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d'informació que puguin inserir-se als continguts.

h) Obtenir o intentar obtenir els continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s'hagin posat a la seva disposició per a aquest efecte o s'hagin indicat expressament als llocs web on es trobin els continguts o, en general, diferents dels que s'utilitzin habitualment a Internet pel fet que no suposen un risc de dany o inutilització del lloc web i/o dels continguts.

i) En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l'usuari es compromet a no transmetre, difondre ni posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o d'imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:

i. De qualsevol manera sigui atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, als tractats internacionals i a la resta de la legislació vigent, els menyspreï o hi sigui contrari.

ii. Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptats o a l'ordre públic.

iii. Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició.

iv. Incorpori productes, elements, missatges i/o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats o a l'ordre públic, els posi a disposició o permeti accedir-hi.

v. Indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d'ansietat o de temor.

vi. Indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l'equilibri psíquic.

vii. Estigui protegit per la legislació en matèria de propietat intel•lectual o industrial i pertanyi a ELIPSOS o a tercers sense que s'hagi autoritzat l'ús que se'n pretengui fer.

viii. Sigui contrari a l'honor, a la intimitat personal i familiar o a la imatge mateixa de les persones.

ix. Constitueixi qualsevol tipus de publicitat no consentida.

​x. Inclogui qualsevol tipus de virus o programa que impedeixi el funcionament normal del lloc web.

​​​

Si per accedir a alguns dels serveis i/o continguts del lloc web se li proporcionés una contrasenya, l'usuari està obligat a utilitzar-la de manera diligent i a mantenir-la en secret en tot moment. L'usuari serà responsable de la custòdia adequada de la contrasenya i de la seva confidencialitat i es compromet a no cedir-la a tercers, de manera temporal o permanent, ni a permetre l'accés als esmentats serveis i/o continguts per part de persones alienes. De la mateixa manera, està obligat a notificar a ELIPSOS qualsevol fet que pugui suposar un ús indegut de la seva contrasenya, com per exemple, a títol enunciatiu, el robatori, la pèrdua o l'accés no autoritzat, per tal de procedir a la cancel•lació immediata de la contrasenya. Mentre l'usuari no efectuï la notificació anterior, ELIPSOS quedarà eximit de qualsevol responsabilitat que es pogués derivar de l'ús indegut de la seva contrasenya; per tant, serà responsabilitat seva qualsevol utilització il•lícita dels continguts i/o serveis del lloc web per part de qualsevol tercer il•legítim.

​​

Si de manera negligent o dolosa incomplís qualsevol de les obligacions que s'estableixen a les presents condicions generals d'ús, respondrà per tots els danys i perjudicis que es puguin derivar per a ELIPSOS a causa d'aquest incompliment.

​​

6. RESPONSABILIDADES

 ​

ELIPSOS no garanteix l'accés continuat ni la visualització, la descàrrega o la utilitat correctes dels elements i les informacions que contenen les pàgines enllaçades en aquest lloc web, i que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que estan fora del seu control. ELIPSOS no es fa responsable de les decisions que es puguin adoptar com a conseqüència de l'accés als continguts o a les informacions que s'ofereixen a través d'aquests llocs enllaçats.

​​

ELIPSOS podrà interrompre el servei o resoldre de manera immediata la relació amb l'usuari si detecta que un ús del seu lloc web o de qualsevol dels serveis que s'hi ofereixen és contrari a les presents condicions generals d'ús. ELIPSOS no es fa responsable dels danys, els perjudicis, les pèrdues, les reclamacions o les despeses derivades de l'ús del lloc web. Només serà responsable d'eliminar, al més aviat possible, els continguts que puguin generar aquests perjudicis, sempre que així es notifiqui. En especial, no serà responsable dels perjudicis que es poguessin derivar, entre d'altres, dels aspectes següents:

i. Interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control d'ELIPSOS.

ii. Intromissions il•legítimes mitjançant l'ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o d'altres.

iii. Abús indegut o inadequat del lloc web.

​iv. Errors de seguretat o de navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades d'aquest. Els administradors d'ELIPSOS es reserven el dret de retirar, totalment o parcialment, qualsevol contingut o informació present al lloc web.


ELIPSOS exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin deure a la mala utilització dels serveis de lliure disposició i ús per part dels usuaris del lloc web. De la mateixa manera, ELIPSOS queda exonerat de qualsevol responsabilitat per continguts i informacions que es puguin rebre com a conseqüència d'un ús il•lícit o incorrecte d'aquests serveis, i ELIPSOS pot reclamar a l'usuari els danys o perjudicis causats.

 

L'usuari defensarà, indemnitzarà i mantindrà ELIPSOS indemne davant de qualsevol dany i perjudici que es derivi de reclamacions, accions o demandes de tercers com a conseqüència del seu accés al lloc web o de l'ús que en faci. D'altra banda, l'usuari està obligat a indemnitzar ELIPSOS en cas de danys i perjudicis que es derivin de l'ús per part seva de robots, spiders, crawlers o eines similars emprades per tal de demanar o extreure dades, o de qualsevol altra actuació per part seva que imposi una càrrega no raonable sobre el funcionament del lloc web. 

​​

7. ENLLAÇOS


L'usuari s'obliga a no reproduir de cap manera, ni tan sols mitjançant enllaços, el lloc web d'ELIPSOS, ni cap dels seus continguts, excepte que disposi d'una autorització expressa i per escrit d'ELIPSOS.

El lloc web inclou enllaços a altres llocs web gestionats per tercers per tal de facilitar a l'usuari les gestions relacionades amb la reserva dels bitllets. En relació amb aquests enllaços, ELIPSOS no es responsabilitza del contingut d'aquestes pàgines web, ni se situa en una posició de garant ni de part oferent dels serveis i/o de la informació que es puguin oferir a tercers a través dels enllaços de tercers. Per aquest motiu, qualsevol reclamació relacionada amb els serveis prestats a través dels llocs web enllaçats haurà d'anar dirigida als titulars d'aquests llocs web.

 

Es concedeix a l'usuari un dret limitat, revocable i no exclusiu per crear enllaços a la pàgina principal del lloc web exclusivament per a un ús privat i no comercial. Els llocs web que incloguin un enllaç al nostre lloc web (i) no podran donar a entendre que ELIPSOS recomana aquest lloc web o els seus serveis o productes; (ii) no podran falsejar la seva relació amb ELIPSOS ni afirmar que ELIPSOS ha autoritzat aquest enllaç, ni incloure marques, denominacions, noms comercials, logotips o altres signes distintius d'ELIPSOS; (iii) no podran incloure continguts que es puguin considerar de mal gust, obscens, ofensius, controvertits, que incitin a la violència o a la discriminació per raó de sexe, raça o religió, contraris a l'ordre públic o il•lícits; (iv) no podran enllaçar a cap pàgina del lloc web diferent de la pàgina principal; (v) hauran d'enllaçar amb la direcció del lloc web mateixa, sense permetre que el lloc web que realitzi l'enllaç reprodueixi el lloc web com a part del seu web o dins d'un dels seus frames o crear un browser sobre qualsevol de les pàgines del lloc web. ELIPSOS podrà sol•licitar, en qualsevol moment, que s'elimini qualsevol enllaç del lloc web; després d'aquesta sol•licitud caldrà procedir immediatament a l'eliminació de l'enllaç. ELIPSOS no pot controlar la informació, els continguts, els productes o els serveis facilitats per altres llocs web que tinguin establerts enllaços amb destinació al lloc web.


8. DURADA I FINALITZACIÓ 

​​

Els serveis prestats a través del lloc web tenen, en principi, una durada indefinida. No obstant això, ELIPSOS podrà donar per acabat o suspendre qualsevol dels serveis prestats en qualsevol moment, i haurà d'anunciar sempre que sigui possible la finalització o la suspensió de la prestació del servei determinat. ​

9. FORÇA MAJOR 

ELIPSOS no serà responsable en cas que sigui impossible prestar els serveis per una d'aquestes causes: interrupcions prolongades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, revoltes, explosions, inundacions, actes i omissions del govern i, en general, tots els supòsits de força major o de cas fortuït. 

​​​​​

10. RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ 

Les presents condicions generals d'ús, així com l'ús del lloc web, es regiran per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia es resoldrà als tribunals del domicili d'ELIPSOS.

​​

En cas que qualsevol estipulació d'aquestes condicions generals d'ús resultés inexigible o nul•la en virtut de la legislació aplicable o com a conseqüència d'una resolució judicial o administrativa, aquesta inexigibilitat o nul•litat no farà que les presents condicions generals d'ús resultin inexigibles o nul•les en el seu conjunt. En aquests casos, ELIPSOS procedirà a modificar o substituir aquesta estipulació per una altra que sigui vàlida i exigible i que, en la mesura que sigui possible, aconsegueixi l'objectiu i la pretensió reflectits a l'estipulació original.

​​​​